بانک مرکزی سنگاپور می گوید که بخش بانکی بیشترین ریسک پولشویی را دارد

بانک مرکزی سنگاپور می گوید که بخش بانکی بیشترین ریسک پولشویی را دارد

بانک مرکزی سنگاپور می گوید که بخش بانکی بیشترین ریسک پولشویی را داردبر اساس گزارش ارزیابی ریسک پولشویی توسط بانک مرکزی سنگاپور، بخش بانکی به عنوان بالاترین ریسک پولشویی برای این کشور شناخته شده است. این گزارش همچنین خطرات مربوط به دارایی های دیجیتال و ارزهای دیجیتال را برجسته می کند. برای کاهش این خطرات، اداره پولی سنگاپور (MAS) اقدامات نظارتی سختگیرانه ای را تحت عنوان پرداخت اجرا کرده است. […]