تنظیم کننده نیجریه قوانین VASPs را اصلاح می کند. اجرا را علیه نهادهای ناسازگار تهدید می کند

تنظیم کننده نیجریه قوانین VASPs را اصلاح می کند.  اجرا را علیه نهادهای ناسازگار تهدید می کند

رگولاتور اوراق بهادار نیجریه در 21 ژوئن گفت که قوانین دارایی دیجیتال را برای گسترش دامنه آنها اصلاح کرده و فرآیندی سریع را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی معرفی کرده است. برنامه انکوباسیون نظارتی تسریع شده به VASPها بینشی در مورد انتظارات کمیسیون قبل از شروع کامل عملیات ارائه می دهد. رگولاتور اقدام اجرایی را در برابر افراد ناسازگار تهدید می کند […]