حکومت Uniswap به اتفاق آرا به دارندگان UNI با پاداش هزینه پروتکل رای می‌دهد

حکومت Uniswap به اتفاق آرا به دارندگان UNI با پاداش هزینه پروتکل رای می‌دهد

حکومت Uniswap به اتفاق آرا به دارندگان UNI با پاداش هزینه پروتکل رای می‌دهددر یک تصمیم مهم حاکمیتی، جامعه Uniswap به اتفاق آرا به پیشنهادی برای پاداش دادن به دارندگان توکن UNI که توکن‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و تفویض اختیار می‌کنند، رأی داده است. این ارتقا با هدف احیای فرآیند تصمیم گیری پروتکل، با بیش از 10 میلیون توکن UNI که به نفع آن وعده داده شده است، حمایت گسترده ای را به دست آورده است. رای تاریخی برای پاداش دادن به دارندگان UNI […]