شبکه بیت کوین دومین کاهش سختی را در سال 2024 مشاهده کرد

شبکه بیت کوین دومین کاهش سختی را در سال 2024 مشاهده کرد

شبکه بیت کوین دومین کاهش سختی را در سال 2024 مشاهده کرددر 4 جولای 2024، شبکه بیت کوین دومین کاهش سختی خود را از ابتدای سال تجربه کرد. سختی استخراج 5 درصد کاهش یافت و از 83.67 تریلیون به 79.5 تریلیون رسید. دومین کاهش مشکل عمده سال در شبکه بیت کوین دشواری استخراج بیت کوین در این هفته در ارتفاع بلوک 850752 در 4 جولای 5 درصد کاهش یافت. […]