خانه » مایکل سایلر نامه سرگشاده ای را منتشر می کند که در مورد “حجم عظیم اطلاعات نادرست” مرتبط با بیت کوین بحث می کند – بیت کوین نیوز