متا جوایزی را برای هدایت نوآوری هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه راه اندازی می کند

متا جوایزی را برای هدایت نوآوری هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه راه اندازی می کند

متا جوایزی را برای هدایت نوآوری هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه راه اندازی می کندمتا جوایز نوآوری Meta Llama Impact را برای حمایت از سازمان‌هایی در مناطق در حال توسعه که از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی متا، Llama 2 و 3 برای حل مشکلات محلی در آموزش، محیط زیست و سایر زمینه‌ها استفاده می‌کنند، راه‌اندازی کرد. مدل‌های هوش مصنوعی به دلیل قابلیت‌های استدلالی پیشرفته و پتانسیل آن‌ها برای هدایت فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شوند. کمک های مالی تا […]