مطالعه: ژنرال Z دارایی های دیجیتال را در زمان های نامشخص ترجیح می دهد. طلا همچنان محبوب است

مطالعه: ژنرال Z دارایی های دیجیتال را در زمان های نامشخص ترجیح می دهد.  طلا همچنان محبوب است

مطالعه: ژنرال Z دارایی های دیجیتال را در زمان های نامشخص ترجیح می دهد.  طلا همچنان محبوب استدر حالی که سرمایه‌گذاران عموماً دارایی‌های فیزیکی را به دارایی‌های دیجیتال ترجیح می‌دهند، یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق نسل Zers «بیشتر از نسل‌های دیگر» به دارایی‌های دیجیتال در زمان‌های نامشخص اعتماد دارند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 89 درصد از سرمایه‌گذاران طلا آن را سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دانند و تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان آن را سرمایه‌گذاری می‌کنند. […]