نیجریه این ادعا را رد کرد که مدیر اجرایی زندانی شده بایننس از خدمات بهداشتی با کیفیت خودداری کرد

نیجریه این ادعا را رد کرد که مدیر اجرایی زندانی شده بایننس از خدمات بهداشتی با کیفیت خودداری کرد

نیجریه ادعاهایی را رد کرد که مدیر اجرایی زندانی شده بایننس از خدمات بهداشتی با کیفیت خودداری کردیک مقام دولتی نیجریه ادعاهایی مبنی بر اینکه مدیر زندانی Binance از دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت محروم است را رد کرده است. در اشاره آشکار به درخواست های آمریکا برای آزادی تیگران گامبریان، این مقام اظهار داشت که فقط دادگاه و نه دولت نیجریه می تواند چنین اقدامی را مجاز کند. دادگاه بازداشت تیگران گامبایران تحریم شد دولت نیجریه تحریم کرد […]