پاول، رئیس فدرال رزرو، موضع خود را در مورد دارایی های نگهبانی در میان مناقشات قانون رمزنگاری SEC تأیید می کند

پاول، رئیس فدرال رزرو، موضع خود را در مورد دارایی های نگهبانی در میان مناقشات قانون رمزنگاری SEC تأیید می کند

پاول، رئیس فدرال رزرو، موضع خود را در مورد دارایی های نگهبانی در میان مناقشات قانون رمزنگاری SEC تأیید می کندروز چهارشنبه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در برابر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا شهادت داد، جایی که جاش گاتهایمر (D-NJ) از او درباره بولتن حسابداری کارکنان SEC (SAB) 121 سوال کرد. در ترازنامه آنها، به طور قابل توجهی هزینه ارائه خدمات نگهداری دارایی دیجیتال را افزایش می دهد. […]