ETHDublin: مهندسی فرهنگ فناوری ایرلندی از طریق نوآوری Web3

ETHDublin: مهندسی فرهنگ فناوری ایرلندی از طریق نوآوری Web3

دوبلین اخیراً خود را در چشم یک طوفان فناوری قرار داد زیرا ETHDublin، هکاتون و کنفرانس Web3 ایرلند، گروه متنوعی از مبتکران را از سراسر جهان جذب کرد. این رویداد که توسط تیم ETH Ireland سازماندهی شده و در آزمایشگاه های مد روز Dogpatch برگزار می شود، با راه حل های فناوری نوظهور به چالش های صنعت رسیدگی می کند. خطاب به […]