خانه » با صحبت پاول، رئیس فدرال رزرو، بیت کوین خنثی معامله می شود