ذن دانستن نظر بیت کوین شما

ذن دانستن نظر بیت کوین شمابیت کوین به نظر شما و نظر من اهمیتی نمی دهد.

و رهبران جهان هم همینطور.

شما همچنین ممکن است به نظر من اهمیت ندهید. شما نیازی به این کار ندارید، اما به هر حال اینجاست.

به نظر من این واقعیت که بیت کوین به نظرات ما اهمیت نمی دهد چیز خوبی است.

و آن همچنین نظر من این است که رهبران جهان به نظرات ما اهمیت نمی دهند نه یک چیز خوب.

چگونه می توانم آن را خوب اعلام کنم وقتی بیت کوین یک کار را انجام می دهد و زمانی که رهبران ما همان کار را انجام می دهند بد است؟ این به دلیل دو واقعیت بسیار مهم دیگر است: اول این که رهبران جهان به نظرات خود و به همین ترتیب به نظرات خود اهمیت می دهند. انجام دادن مهم است، وقتی مال ما نیست. دوم این است که، اگرچه بیت کوین به نظر شما یا من اهمیتی نمی دهد، اما در مورد نظرات رهبران جهانی ما نیز هیچ تاثیری ندارد.