شبکه مایع بیت کوین شش عضو جدید فدراسیون را به دست آورد

شبکه مایع بیت کوین شش عضو جدید فدراسیون را به دست آوردشرکت زیرساخت بیت کوین Blockstream در بیانیه ای که به آن ارسال شده است، گفت مجله بیت کوین شش عضو جدید به فدراسیون Liquid ملحق شده اند، گروهی از موسسات مالی که زیربنای زنجیره جانبی بیت کوین مایع هستند.

در بیانیه آمده است: «اعضای فدراسیون به امنیت شبکه Liquid کمک می‌کنند، در انتخابات هیئت مدیره و فرآیند عضویت به حق رای می‌رسند و ورودی ارزشمندی را در توسعه ویژگی‌های جدید ارائه می‌کنند. “اعضا همچنین از توانایی انجام یک اتصال بدون شخص ثالث بهره مند می شوند و به کاربران خود اجازه می دهد بین L-BTC و BTC به صورت یکپارچه در بستر خود تبدیل کنند.”