پنجره اورتون و بیت کوین

پنجره اورتون و بیت کوینهمانطور که بیت کوین وارد دوران نوجوانی خود می شود، بسیاری از افراد از همه اقشار و از سراسر جهان ممکن است به این سوال فکر کنند: آیا بیت کوین جریان اصلی است؟ آیا در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است؟ یا چیزی است که ممکن است هرگز به جریان اصلی تبدیل نشود؟

پاسخ به این سوال احتمالاً تأثیرات عمیقی بر نحوه رفتار دولت های سراسر جهان در قبال بیت کوین در سال های نوجوانی خواهد داشت.

دلیل اینکه ادراک عمومی نقش زیادی در نحوه رفتار دولت ها در قبال یک موضوع خاص دارد به مفهومی به نام پنجره اورتون مربوط می شود.