تیم حقوقی برای مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید به دنبال اصلاحات دستورالعمل هیئت منصفه است


تیم حقوقی برای مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید به دنبال اصلاحات دستورالعمل هیئت منصفه است