Fidelity به رقابت برای تایید ETF Spot Ethereum پس از رهبری BlackRock می پیوندد


Fidelity به رقابت برای تایید ETF Spot Ethereum پس از رهبری BlackRock می پیوندد