خانه » بایننس برای کمک به پروژه هایی که با نقدینگی مشکل دارند، صندوق بازیابی صنعت ایجاد می کند