خانه » مدیر عامل شرکت می گوید، کنعان، ماینر بیت کوین، علیرغم درآمد کم، عملیات خود را افزایش می دهد