خانه » مقامات مالی ترکیه در حال بررسی سقوط FTX هستند