خانه » ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، ادغام را جشن می‌گیرد: «سال‌ها آرزو کنید»