خانه » گزارش: دادستان های کره جنوبی از شین هیون سونگ، بنیانگذار Terra خواستند تا همکاری کند.