خانه » Plaid دسترسی FTX.US به داده های کاربر را پس از گزارش های “مرتبط” به حالت تعلیق در می آورد