خانه » آرتور هیز استدلال می کند که این تنها نموداری است که پس از ادغام اهمیت دارد