خانه » مدیر عامل شرکت می گوید ترازنامه قوی است CryptoCom 990 میلیون دلار از FTX بازیابی کرد