خانه » کراکن حساب‌های FTX و Alameda را مسدود می‌کند، اثبات ذخیره ارائه می‌کند