خانه » Coinbase 60 نفر را به دلیل تشدید زمستان کریپتو اخراج کرد (گزارش)