خانه » SBF متعجب از هشدار FCA در مورد FTX، می گوید آنها در حال مذاکره بوده اند