خانه » SupraOracles همزمان با شروع 550 ادغام پروژه Web 3 امضا شده، نقشه راه را برای Mainnet منتشر می کند.