خانه » XRP 8٪ در سه روز خراب می شود، پشتیبانی بعدی (تحلیل قیمت ریپل)