خانه » بایننس، رئیس پیشین انطباق کراکن را استخدام کرد