خانه » بیت کوین برای پنجمین بار به زیر تمام میانگین های متحرک کلیدی سقوط کرد