خانه » پس از اقدام ناگهانی Poloniex برای حمایت از EthereumFair در برابر ETHW، جامعه برای “جنگ های چنگال” آماده می شود.