خانه » یکی از بنیانگذاران اسموز اثربخشی سهام ETH پس از ادغام را زیر سوال می برد