خانه » InsurAce برای پرداخت مطالبات FTX، بیمه سپرده ارزهای دیجیتال را برای محافظت از کاربران CEX راه اندازی می کند – SlateCast #35