خانه » بهره باز بیت کوین، نرخ های تامین مالی به رشد احساسات صعودی اشاره دارد