خانه » تقاطع سود و زیان بیت کوین aSOPR همچنان به عنوان مقاومت عمل می کند