خانه » چرا سرمایه گذاران درجه سلسیوس با وجود افزایش 30 درصدی CEL خوشبین به نظر نمی رسند؟