Crypto.ro و Binance سومین جلسه Binance را در رومانی ارائه کردند که در تیمیشوآرا برگزار می شود.
Crypto.ro و Binance سومین جلسه Binance را در رومانی ارائه کردند که در تیمیشوآرا برگزار می شود.