افسر ریپل سه بلوک اصلی را برای کریپتو نشان می دهد

افسر ریپل سه بلوک اصلی را برای کریپتو نشان می دهد

برندان بری آلوم آمازون و اسلک توضیح می‌دهد که سیستم‌های دارایی دیجیتال چه نقشی را می‌توانند در اقتصاد جهانی ایفا کنند