خانه » با تایید طرح زمانبندی توسط دادگاه، شکایت وارد مرحله جدیدی از رسیدگی می شود