خانه » با تشکیل صلیب مرگ، قیمت شیبا اینو 24 درصد در عرض یک هفته کاهش می یابد