خانه » بنیانگذار کاردانو از طرفداران اتریوم که ADA را “طرح پونزی” می نامیدند انتقاد کرد.