خانه » بنیانگذار کاردانو می گوید که ویتالیک بوترین اتریوم هرگز او را دنبال نخواهد کرد