بیت‌کوین ETF Hype دوباره ظهور می‌کند به عنوان Global X که پرونده را اصلاح می‌کند

بیت‌کوین ETF Hype دوباره ظهور می‌کند به عنوان Global X که پرونده را اصلاح می‌کند

Global X پرونده ETF بیت کوین را اصلاح می کند تا به طور بالقوه ما را به تأیید نزدیک تر کند