خانه » بیش از تریلیون SHIB به Coinbase منتقل شد، در اینجا چه اتفاقی می افتد