تاجر برتر پیتر برانت مدعی است که بیت کوین جایگزین دلار آمریکا نخواهد شد

این تاجر برجسته تناسب بیت کوین را به عنوان یک ارز اصلی زیر سوال برد