خانه » تعداد دارندگان SHIB در سپتامبر 100000 افزایش می یابد، متفاوت از آنچه قبلا بود