ریپل در مقابل SEC: در اینجا جدیدترین چرخش در نبرد حقوقی است

ریپل و SEC مرحله بعدی دادخواهی را آغاز می کنند