سنجه های روی زنجیره Cardano سیگنال روند صعودی است

ADA Cardano شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت زنجیره ای و ارزش بازار است که نشان دهنده روند صعودی با افزایش بیش از 36٪ در دو هفته است.