سولانا (SOL) به شدت صعودی باقی می ماند، اما برای چه مدت؟

سولانا (SOL) به شدت صعودی باقی می ماند، اما برای چه مدت؟

سال 2023 سال سولانا بود و به نظر می رسد که به همین منوال تمام خواهد شد